روح‌الل‍ه امامی

روح‌الل‍ه امامی

توسعه‌دهنده واسط کاربری / تجربه کاربری
معرفی روح‌الل‍ه امامی

تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۹۷ تا هم اکنون
توسعه‌دهنده واسط کاربری / تجربه کاربری در سازگار سلامت نوین ایرانیان (دکتردکتر)