احسان وائقی

احسان وائقی

طراح تجربۀ کاربر
معرفی احسان وائقی

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۴۰۰ تا هم اکنون
طراح تجربه کاربر در Experio Lab