زهرا کمالی

زهرا کمالی

کارشناس فناوری اطلاعات
معرفی زهرا کمالی

تحصیلات:

كارشناسي ارشد: مهندسي فن آوري اطلاعات، گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي، دانشگاه شيراز

كارشناسي: مهندسي كامپيوتر، گرايش نرم افزار، دانشگاه آزاد شيراز