محمدرضا نورانی

محمدرضا نورانی

UX / UI Designer
معرفی محمدرضا نورانی

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۳۹۹ تا هم اکنون
UX / UI Designer در Irancell