زینب عبادی

زینب عبادی

طراح تجربه کاربری
معرفی زینب عبادی

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰
طراح تجربه کاربری در اقامت ۲۴