مهدی عابدی

مهدی عابدی

دفتر مشاوره و وکالت،مهاجرت.
معرفی مهدی عابدی

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
کارمند در دفتر مهاجرت به کانادا