مسعود نعمت اللهی

مسعود نعمت اللهی

معرفی مسعود نعمت اللهی

تجربیات حرفه‌ای
مدیر عامل در هتل نیایش و آژانس گردشگردی پارس مسافر