ali yaseri

ali yaseri

معرفی ali yaseri

تجربیات حرفه‌ای
از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۱
مدیر توسعه و پشتیبانی نرم افزار در ستاره اول