لیلا پاکروان نژاد

لیلا پاکروان نژاد

معاونت زیرساخت و نظامهای پرداخت
معرفی لیلا پاکروان نژاد

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
معاونت زیرساخت و نظامهای پرداخت در فناپ پرداخت