فرزانه مفتاح

فرزانه مفتاح

معرفی فرزانه مفتاح

تجربیات حرفه‌ای
از اسفند ۱۳۹۹ تا هم اکنون
طراح تجربه کاربری در آدران