میثم عبداللهی

میثم عبداللهی

بازارهای مالی
معرفی میثم عبداللهی

تجربیات حرفه‌ای
از بهمن ۱۳۹۸ تا هم اکنون
مدیر توسعه کسب و کار در فن تک آریا