مسعود نعمت‌اللهی

مسعود نعمت‌اللهی

مدیر عامل در هتل نیایش و آژانس گردشگردی پارس مسافر
معرفی مسعود نعمت‌اللهی