مجتبی خیرآبادی

مجتبی خیرآبادی

بنیانگذار رقم
معرفی مجتبی خیرآبادی

مهارت‌ها
مدیریت محصول طراحی محصول فروش رهبری
تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
بنیانگذار در رقم