سعیده عطایی

سعیده عطایی

مدرس و مدیر پروژه
معرفی سعیده عطایی

تجربیات حرفه‌ای
از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۴۰
مدیر در کدبان