مهدی دیمی

مهدی دیمی

طراح تجربه کاربری
معرفی مهدی دیمی

تجربیات حرفه‌ای
طراح تجربه کاربری در عصر نقره ای