محمد‌امین مسیح زاد‌ه

محمد‌امین مسیح زاد‌ه

Product Designer
معرفی محمد‌امین مسیح زاد‌ه

مهارت‌ها
طراحی محصول مدیریت محصول رابط/تجربه کاربری موشن گرافیک
تجربیات حرفه‌ای
Founder / Product Designer در Fiction