رحیم خورشیدی

رحیم خورشیدی

مربی
معرفی رحیم خورشیدی

در پاسخ به نیازم در خصوص توانمندی هایم،مسیر شغلی مورد علاقه و زندگی مورد علاقه شروع به تحقیق و مطالعه کردم و استارتاپ خودآفرینی متولد شد.

کار من کمک کردن به افراد برای یافتن خودشان ومسیرشان با تکیه بر توانمندی هایشان می باشد.